เค้าโครงงานวิจัย

รเสนอผลงานวิจัย หรือส่งบทความลงวารสาร


สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยอีสาน

................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ-สกุล......................................เลขประจำตัวประชาชน..................................รหัสนักศึกษา................................................................

สาขาวิชา.............................................คณะ..........................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน..........................................ที่อยู่ที่ติดต่อได้......................................................ถนน....................ตำบล.........................อำเภอ.......................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์(มือถือ)................................(E-mail).........................................................................

สถานภาพ ��นักศึกษาปัจจุบัน ��สำเร็จการศึกษาแล้ว

ข้าพเจ้าขอสมัคร

��เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

��ส่งบทความลงวารสารวิจัย และพัฒนา

การทำเสนอผลงานวิจัย ระดับการศึกษา ��ปริญญาเอก ��บรรยาย ��โปสเตอร์

สาขาวิชา (...) รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.)

(...) ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.)

(...) บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.)

��ปริญญาโท ��บรรยาย ��โปสเตอร์

สาขาวิชา (...)รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

(...) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

(...) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

การนำบทความลงวารสาร ระดับการศึกษา ��ปริญญาเอก สาขาวิชา (...) รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.)

(...) ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.)

(...) บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.)

��ปริญญาโท สาขาวิชา (...) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ด.)

(...) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ด.)

(...) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ด.)

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ________________ อาจารย์ที่ปรึกษา 2. __________________ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3. ________________ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

การเผยแพร่บทความวิจัยครั้งนี้ �� ประสงค์เผยแพร่ใน Proceedings �� ไม่ประสงค์เผยแพร่ใน Proceedings

ได้แนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ (บทความพิมพ์ตามแบบที่กำหนด)

�� บทความวิจัย 3 ชุด

�� ส่งบทความทางอีเมล์แล้วเมื่อวันที่............................ที่ E-mail : www. YUENT88@ hotmail.com

อัตราค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิจัย

ประเภท

รายการ

บาท

ชำระโดย

1.

นำเสนอผลงานก่อนวันงาน คือภายใน 16 ม.ค. 53

(เอกสาร + CD Proceeding + อาหาร)

800

2.

นำเสนอผลงานชำระในวันงาน

(เอกสาร + CD Proceeding + อาหาร)

1,000

3.

เข้ารับฟังการนำเสนอ(เอกสาร + CD Proceeding + อาหาร)

400

4.

(เอกสาร + CD Proceeding + ไม่รวมอาหาร)

300

�� เงินสด (ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยอีสาน)

�� ธนาณัติ สั่งจ่ายนายยืนยง ไทยใจดี ปณ.เทพารักษ์

อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

5.

เข้ารับฟังการนำเสนอ(ไม่รับเอกสารและอาหาร)

ฟรี

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและบทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ไม่เคยนำเสนอในการประชุมผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน

(ลงชื่อ) ........................................ผู้สมัคร

(..........................................)